- Oficiálne stránky obce Hôrka - https://obechorka.sk -

Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií

 Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

 Sadzobník správnych poplatkov

  Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácii