- Oficiálne stránky obce Hôrka - https://obechorka.sk -

Povinné zverejňovanie informácii

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií

Sadzobník správnych poplatkov