- Oficiálne stránky obce Hôrka - https://obechorka.sk -

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

 Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií

 Sadzobník správnych poplatkov

  Informácie