- Oficiálne stránky obce Hôrka - http://obechorka.sk -

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ: Obec Hôrka č. 141, 059 12 Hôrka

Zadanie zákazky podľa zákona č.25/2006 Z.z

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Zastúpené: Ing.Vladimír Boška, starosta

IČ DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: UniCredit Bank

Číslo účtu: 6608337004/1111

stránkové hodiny v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č 25/2006 Z.z.

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:

e­mail: obechorka@obechorka.sk

2. Typ zmluvy: Výsledkom zadania zákazky bude zmluva o dielo.

3. Opis predmetu zákazky Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska na miestnom cintoríne v časti

4. Uchádzač predloží cenovú ponuku podľa požiadaviek a podkladov(výkaz výmer, mapka) obce

5. Miesto realizácie služby:

Obec (mesto): Hôrka PSČ: 059 12

Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na kompletnú dodávku opísanú v bode 3 .

Oprávnenie predložiť variantné riešenie: Variantné riešenie sa neumožňuje.

5. Lehota uskutočnenia dodania zákazky: do 05 12.2015

7. Lehota a miesto na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné doručiť v lehote do 17.9.2015 do 12

na adresu Obec Hôrka č.141,059 12 Hôrka.

 

Predpokladaný dátum a miesto otvárania ponúk 17.09.2015 o 17:00 hod.

Obec (mesto): Hôrka PSČ: 059 12

Obecný úrad č.141

7 Lehota viazanosti: 26.11. 2015

10. 8. Zábezpeka sa nepožaduje.

11. 9. Podmienky financovania:

Predmet zákazky je financovaný z verejných zdrojov.

10.Lehota dodania zákazky 25 dní od podpisu zmluvy

11.Podmienky účasti :

­ predloženie dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky, referencie,

Uchádzač, ktorý nesplní podmienky účasti bude z ďalšieho posudzovania vylúčený.

12. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie

navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

sadzba DPH a výška DPH,

navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je

platcom DPH, upozorní v ponuke.

Ďalšia informácia verejného obstarávateľa :

13.Ďalšia informácia verejného obstarávateľa :

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku resp. zrušiť vyhlásenú metódu

verejného obstarávania, ak by sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých súťaž vyhlásil a nebolo možné ich

predvídať (§46 zákona č. 25/2006).

…………………………………………………….

Ing. Vladimír Boška

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy:

Výzva na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu chodníkov a parkoviska na  miestnom cintoríne v časti Kišovce

 Cintorín – technická správa

 Zadanie s výkazom – výmer

 Cintorín – Mapa