Výzva na predloženie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ: Obec Hôrka, 059 12 Hôrka

Zadanie zákazky podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z a jeho doplnkov
Súťažné podklady

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Hôrka
č.141
059 12 Hôrka
Zastúpené: Ing. Vladimír Boška, starosta
IČO: 00326194
IČ DPH: nie je platcom DPH

Tel/fax: 052/7793461
stránkové hodiny v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

e-mail: obechorka@obechorka.sk

2. Typ zmluvy: Výsledkom zadania zákazky bude zmluva o dielo.
Predmet zákazky: „Rekonštrukcia oplotenia futbalového ihriska Obce Hôrka“.
3.
Opis predmetu zákazky : Rekonštrukcia oplotenia futbalového ihriska Obce Hôrka na parcele KN C 2088 v k.ú, Švábovce podľa priložených podkladov a požiadaviek Obce Hôrka“ .

Uchádzač predloží cenovú ponuku.

4. Miesto realizácie služby:

Obec (mesto): Hôrka

5. Možnosť predloženia ponuky na jednu alebo niekoľko položiek:
Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na kompletnú dodávku opísanú v bode 3 .

Oprávnenie predložiť variantné riešenie: Variantné riešenie sa neumožňuje.
6. Lehota uskutočnenia dodania zákazky: do 10.12. 2015
7. Lehota a miesto na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné doručiť do 18.09.2015 na mailovú adresu v bode 1.

8. Lehota viazanosti: 28.11.2015

9. Zábezpeka sa nepožaduje.

10. Podmienky financovania:
Predmet zákazky je financovaný z obecného rozpočtu.

11. Podmienky účasti :
– doklad preukazujúci podnikať v predmete zákazky (kópia)
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
cena

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

  • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
  • sadzba DPH a výška DPH,
  • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.

13. Ďalšia informácia verejného obstarávateľa :

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku resp. zrušiť vyhlásenú metódu verejného obstarávania, ak by sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých súťaž vyhlásil a nebolo možné ich predvídať .

signet
…………………………………………………….
Ing. Vladimír Boška
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy:

 Súťažné podklady na plot – ihrisko

 Technická správa

 Plot – situácia

 Plot – pohľady

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit