Archív ÚT

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dokument-ikona

Ing. Vladimír Boška, starosta obce Hôrka zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hôrka, ktoré sa uskutoční dňa: […]

Čítaj viac...

Oznam

Dokument-ikona

Obec Hôrka oznamuje, že zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hôrke sa bude konať v náhradnom termíne dňa:
22.10.2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. […]

Čítaj viac...

Návrh štatútu obce Hôrka

Dokument-ikona

Odvolávajúc sa na Štvrtú hlavu Ústavy Slovenskej republiky sa poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Hôrka podľa § 11 ods. 4 písm k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení […]

Čítaj viac...

Výzva na predloženie cenovej ponuky na prenájom nebytových priestorov

Dokument-ikona

Obec Hôrka č. 141, 05912 Hôrka podľa ust. § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka týmto oznamuje, že […]

Čítaj viac...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dokument-ikona

Verejný obstarávateľ: Obec Hôrka, 059 12 Hôrka
Zadanie zákazky podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z a jeho doplnkov […]

Čítaj viac...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dokument-ikona

Výzva na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu chodníkov a parkoviska na miestnom cintoríne v časti Kišovce. […]

Čítaj viac...

Verejná vyhláška

Dokument-ikona

Okresný úrad Poprad,

odbor starostlivosti o životné prostredie […]

Čítaj viac...

Oznámenie

Dokument-ikona

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie […]

Čítaj viac...

Pozvánka na zasadnutie OZ

Dokument-ikona

Ing. Vladimír Boška, starosta obce Hôrka zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hôrka, ktoré sauskutoční dňa 03.09.2015 (Štvrtok) o 18:00 hodine. […]

Čítaj viac...

Pozvánka na zasadnutie OÚ

Dokument-ikona

Ing. Vladimír Boška, starosta obce, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hôrka, ktoré sa uskutoční 25.06.2015 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Hôrka s týmto programom […]

Čítaj viac...
PlusMinusObnovit